ยินดีต้อนรับเข้าสู่โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวในออสเตรีย ทีมงานมีโปรแกรมทัวร์หลากหลายและแพคเกจทัวร์ ราคาถูก ทีมงานมีความยินดีนำเสนอ แพคเกจทัวร์ แนะนำ ทัวร์ออสเตรีย ทัวร์ราคาถูก คุณภาพดี ช่วงนี้มีโปรโมชั่นใหม่ มาแนะนำ ทัวร์ออสเตรีย ทัวร์ชำนาญเส้นทางยุโรปแพคเกจทัวรออสเตรีย ทุกโปรแกรมช่วงนี้มีโปรแกรมออกเดินทางจากกทม. โปรโมชั่นใหม่มาแรง กรุ๊ปเหมา ลดพิเศษ ราคาตามงบประมาณทัวร์ออสเตรีย

 

โปรแกรมเที่ยวออสเตรีย 6 วัน 3 คืน ราคา 39,900 บาท ราคาถูก เที่ยวกรุงเวียนนา พระราชวังเชรินน์บรุนน์ ช็อปปิ้งเอาส์เลท์พานดอฟ แซงค์วูฟกัง

การเดินทาง สายการบิน EGYPT AIR (MS)
ระยะเวลา : 6 วัน
ราคา : 39,900 บาท


เปิดรับกรุ๊ปจอยปี 2559  
เดือนตุลาคม วันออกพรรษา 14 - 19 ต.ค. , วันปิยะ 20 - 25 ต.ค.
เดือนพฤศจิกายน วันลอยกระทง 11 - 16 พ.ย.
เดือนธันวาคม วันพ่อ 2 - 7 ธ.ค. , วันรัฐธรรมนูญ 9 -14 ธ.ค.,ปีใหม่ 29 ธ.ค.- 3 ม.ค. 60 , ปีใหม่ 30 ธ.ค.- 4 ม.ค. 60 , ปีใหม่ 31ธ.ค.- 5 ม.ค. 60

 

วันแรก กรุงเทพมหานคร
22.00 น. คณะทัวร์พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ โดยสายการบิน EGYPT AIR (MS) ทีมงานคอยให้การต้อนรับและคอยอำนวยความสะดวก

 

วันที่สอง เวียนนา พระราชวังเชรินน์บรุนน์
00.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยเที่ยวบินที่ MS 961 / MS787 (แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินไคโร)
13.30 น. เดินทางถึง สนามบินกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋าและทำภารกิจส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านชมความสวยงามของเมืองเวียนนา จากนั้นนำท่านชม พระราชวังเชรินน์บรุนน์ แห่งราชวงศ์ฮับสเบิร์ก จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งย่านคาร์ทเน่อร์สตราเซ่ เป็นย่านใจกลางเมืองเก่าที่ท่านสามารถเดินชม มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น และปราสาทฮอฟบวร์ก
18.00 น. บริการอาหารเย็น (1) จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม เอาส์เลท์พานดอฟ แซงค์วูฟกัง
07.00 น. บริการอาหารเช้า (2) ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยที่เอาส์เลท์พานดอฟ และให้ท่านอิสระกับอาหารกลางวัน
13.30 น. จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบเซ็นท์วูฟกัง ชมความสวยงามของทะเลสาบ
18.00 น. บริการอาหารเย็น (3) จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่สี่ ฮอลสตัท ซาลส์บวร์ก อินส์บรูค
07.00 น. บริการอาหารเช้า (4) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฮอลสตัท เมืองมรดกโลกที่มีความสวยงามตั้งแต่อดีต จากนั้นนำท่านเดินเท้าเลาะริมทะเลสาบบนถนนเลียบทะเลสาบที่เรียกว่า“ซี สตราซ” จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซาลเบิร์ก นำท่านถ่ายรูปกับ สวนมิราเบล จากนั้นนำท่านชม บ้านเกิดโมสาร์ท และ จัตุรัสโมสาร์ท
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (5) จากนั้นชม นำท่านเดินทางสู่ เมืองอินส์บรูค ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับ วังหลังคาทองคำ เสาอนาซอล และให้ท่านช้อปปิ้ง สวาล็อฟสกี้ตามอัธยาศัย
18.00 น. บริการอาหารเย็น (6) จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ห้า อินส์บรูค มิวนิค
07.00 น. บริการอาหารเช้า (7) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองมิวนิค เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ที่สนามบินมิวนิค
15.55 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ MS 788 / MS 960 (แวะเปลี่ยนเครื่องที่ไคโร)

วันที่หก กรุงเทพมหานคร
12.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตตรานี้รวม
-ค่าตั๋วเครื่องบิน
-ค่าโรงแรม 3 คืน
-ค่าอาหาร 7 มื้อ
-ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
-ค่ายานพาหนะการเดินทาง
-ค่าประกันภัยการเดินทาง

อัตตรานี้ไม่รวม
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
-ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ

โทร 02-8139228 , 02-8058800 , 02-4290553 , 02-4290545 , 02-4290523 , 086-3458363 089-5232908 089-5233165 083-3086327 , 086-3089035
แฟกซ์ 02-8139227 , 02-4290554 E-mail : sm789@hotmail.com

วิธีการจองทัวร์
กรุ๊ป มัดจำ 70 % / ท่าน ส่วนจำนวนเงินที่เหลือนำไปชำระในวันเดินทาง

คำแนะนำในการจองทัวร์
เมื่อคณะทัวร์โอนเงินมัดจำเข้ามาแล้ว กรณีคณะทัวร์ยกเลิกการเดินทางเอง บริษัทไม่คืนเงินมัดจำ
ควรจองก่อนการเดินทางครับ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาล มักพลาดโอกาส เพื่อความแน่นอน แนะนำให้วางแผนการจองล่วงหน้าก่อน 1 เดือน (ทางทีมงานมิได้มีเจตนาที่จะรบกวนหรือเร่งรัด แต่หากเพื่อความแน่นอนของท่านที่จะได้ท่องเที่ยวตามความตั้งใจ)
การจองทัวร์ การสำรองที่นั่ง และการโอนเงิน เลือกโปรแกรมที่จะเดินทาง จากนั้นโทรเข้ามาเช็คที่ว่าง และสำรองที่นั่งได้ทันที รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี

ทางทีมงานได้พยายามอำนวยความสะดวกในด้านการโอนเงินของลูกค้า จึงได้เปิดบัญชีธนาคาร ดังต่อไปนี้
-ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-00166-9 บัญชีออมทรัพย์ สาขานครปฐม นครปฐม
- ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 045-4-54633-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขาสภากาชาดไทย กรุงเทพ
- ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 394-1-11354-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขาบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพ
-ธนาคารไทยพาณิชย์ นาย ยงยุทธ ฮิ้นเจริญ สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีชเลขที่บัญชี 403-883534-2
-ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาช่องเเม็ก(อุบลราชธานี) นาย ยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 896-211732-3 เมื่อโอนเงินจองแล้ว ให้สแกนสลิปใบโอนเงินแล้วส่งมาที่เมลล์ sm789@hotmail.com หรือส่งแฟ๊กซ์สลิปใบโอนเงินมาที่ 02-8139227
หากไม่สะดวกทั้งสองวิธีให้โทรมาที่เบอร์ 083 3086327 02-8139228
รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมลล์ หรือแฟ๊กซ์
1. แจ้งชื่อ นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษและหมายเลขพาสปอร์ต ไม่ต้องใช้ตัวจริง พาสปอร์ตตัวจริงใช้ในวันเดินทาง
กรณีเดินทางท่องเที่ยวลาวใต้ไม่จำเป็นต้องมีพาสปอร์ตสามารถใช้บัตรประชาชนแทนได้
2. ท่านสนใจที่จะจองไปในโปรแกรมทัวร์ใด โปรดระบุ
3. ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้.

ในกรณีผู้จองต้องการยกเลิกการจองทัวร์
ทางทีมงานได้ตระหนักถึงความจำเป็นของผู้สนใจที่โอนเงินมาแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางได้ แต่ความจำเป็นประการหนึ่งคือ เมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ทางทีมงานจะส่งเงินมัดจำไปมัดจำห้องพักและยานพาหนะทันทีบริษัทสไมล์ไทยอีโคทัวร์ได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกของสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)
ซึ่งเป็นองค์กรมาตรฐานชั้นนำของประเทศไทยเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557

 

บริษัทสไมล์ไทยอีโคทัวร์เป็นสมาชิก สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว(TTAA หมายเลขสมาชิก 1243)